Објављено од стране: ИстиноЉубље | 23. августа 2016.

Хлеба и игара, уместо – у Грачаници покајања… Необјављена беседа Светог Владике Николаја: Браћо, уздајте се у Бога!

Вести са Грачаничке страже: Уторак, 23. 8. 2016. г…

Хлеба и игара, уместо – у Грачаници покајања

DSC01591IMG_5362IMG_5364

    Безбожне власти и забавопоклони народ су вечерас похрлили да прослављају виртуелне србске победе на масонској Oлимпијади у Бразилу. Док народ има хлеба и непрестаних игара- власти могу да га трују и заводе како хоће. И право је. У петак ће фараон Вучић, од народних пара, замазати очи Србији и поделити готово 2,5 милиона евра награда најбољим играчима и играчицама – таман би то било довољно да се озида заштитна брана око Грачанице и заштити чудотворна Светиња Архангела Михаила, али… Ех, да је разума – било би и вере, а да је Вере Православне била би благословена сва Србија и таква Србија би похрлила на изворишта Благослова Божијих… Али где нема разума, нема ни вере, нема ни истине, нема ни добра… Тако је битније да се узвелича спортско идолопоклонство и занос и да се раздрагано иде на масонско-сатанске  церемоније (какво беше и недељно затварање ОИ);  само да се народ не досети Јединога из ове трулежи и обмане Спасa, свога Христа Православнога, и не пожели молити се у Светињама Његовим које нам на Светим Местима Божијим оставише на чување Свети преци наши… Време је дошло да свако покаже какав Православац заиста јесте, да се покажу они побожни који имају страха Божијега и они други еуфорично-депресивни…

ИстиноЉубље свима Вама!

+++

„Про­на­шли смо је­дан ва­жан до­ку­мент: Бе­се­ду Св. Вла­ди­ке Никола­ја из 1938. го­ди­не. Бе­се­да је би­ла ме­ђу па­пи­ри­ма и фо­то­гра­фи­ја­ма ко­је су би­ле у ак­тен-та­шни по­кој­ног оца Ју­ли­ја­на. Ја сам те па­пи­ре ви­ше пу­та ли­стао, али ни­сам обра­ћао па­жњу. О. Јо­во Радосављевић, ко­ји је ових да­на био код нас и све па­пи­ре пре­гле­дао, од­мах ју је за­па­зио.

Бе­се­да је ку­ца­на на ма­ши­ни, а не­ке ре­чи су упи­са­не и до­пи­са­не ру­ком. По све­му су­де­ћи, Вла­ди­ка је бе­се­ду от­ку­цао ка­да је имао ин­спи­ра­ци­ју, а оста­вио је пра­зна ме­ста да се упи­ше: храм или мана­стир (где ће бе­се­да би­ти чи­та­на), све­ти ко­ји се сла­ви то­га да­на (про­стор за све­тог је остављен на два ме­ста), и го­ди­на. Св. Вла­ди­ка је до­пи­сао по­треб­но, пот­пи­сао, уда­рио пе­чат, и опет до­пи­сао: „По про­чи­та­њу оста­ви­ти у ар­хи­ву ма­на­сти­ра“. Су­де­ћи по овом нат­пи­су, пе­ча­ту и потпису, ре­кло би се да не­ма ду­пли­ка­та ку­ца­ног тек­ста. Не зна­мо да ли је ова бе­се­да преписивана и да ли је има у са­бра­ним де­ли­ма.“

Необјављена беседа Светог Владике Николаја: 

Све­му на­ро­ду са­бра­ном код ма­на­сти­ра св. Ар­хан­ђе­ла у Вуј­ну, да про­сла­ви ср­цем и душом и ми­сли­ма и ре­чи­ма Све­ви­шње­га Бо­га Ство­ри­те­ља и Бож­јег ве­ли­ког слу­гу кри­ла­то­га Ар­хан­ђе­ла Га­ври­ла.

Владика Николај са верним народом

Браћо, уздајте се у Бога! 

Помози Вам Бог браћо!

И по­ма­гао је и по­мо­ћи ће Бог сви­ма ва­ма ко­ји са стра­хом Бо­га сла­ви­те и са по­што­ва­њем спомињете Све­те Бож­је Ар­хан­ђе­ле и Ан­ђе­ле.

По­мо­гао је Бог оци­ма ва­шим у вре­ме­ни­ма те­шким и ис­ку­ше­њи­ма муч­ним, па ће по­мо­ћи и ва­ма у овом садашњем вре­ме­ну.

По­мо­гао је сва­ком ко год Га је са ве­ром при­зи­вао и са стра­хом сла­вио, у ра­ту и у ра­ду, у не­ми­ру и у ми­ру, на пу­ту и на су­ду, чо­ба­ни­ну у шу­ми и ђа­ку у шко­ли, до­ма­ћи­ну на њи­ви и до­ма­ћи­ци крај колев­ке, па ће та­ко помоћи и ва­ма у овом са­да­шњем ча­су и вре­ме­ну…

По­мо­гао је Го­спод Бог сва­ком пра­вед­ни­ку, ко­ји је веч­ној прав­ди све­ћу па­лио, и ко­ји је прав­ду гово­рио, за прав­дом хо­дио и за прав­ду се бо­рио. По прав­ди је по­мо­гао пра­вед­ни­ку. Али по милости по­мо­гао је и не­пра­вед­ни­ку ако се овај по­ка­јао; ако је лаж збо­рио па се по­ка­јао и по­чео истину го­во­ри­ти; или ако је не­прав­ду чи­нио и Бож­ји за­кон га­зио па се по­ка­јао; или ако је крао па се пока­јао и вра­тио укра­ђе­но, и та­кво­ме је Бог по­мо­гао по ми­ло­сти сво­јој. Па ће по­мо­ћи и ва­ма свима ко­ји во­ли­те исти­ну да збо­ри­те и прав­ду да тво­ри­те; али ће Он исто та­ко по­мо­ћи и они­ма ко­ји су за не­прав­дом хо­ди­ли и не­прав­дом це­ли свој жи­вот огу­ба­ли па се по­ка­ја­ли, и не­прав­ду своју правдом по­пра­ви­ли, укра­ђе­но по­вра­ти­ли, за­ки­ну­то пла­ти­ли, а оте­то на­кна­ди­ли.

Ве­ран је Бог, бра­ћо, и не­ће учи­ни­ти не­ве­ре чо­ве­ку. Гре­шан чо­век чи­ни не­ве­ру Бо­гу, за­то па­да и про­па­да, али Бог не­ће учи­ни­ти не­ве­ре чо­ве­ку вер­ном. Ни­ти хо­ће Бог да оста­ви чо­ве­ка, ни­ти да га из­да. Ка­ко би Тво­рац оста­вио и из­дао сво­је ство­ре­ње? Али гре­шан чо­век оста­вља Бо­га и из­да­је Бо­га – за­то па­да и про­па­да. Ва­и­сти­ну па­да и про­па­да сва­ко ко је не­ве­ран Бо­гу и оста­вља и издаје Бо­га. А Бог не па­да не­го сто­ји веч­но и не­по­ко­ле­бљи­во.

Ова­ко се мо­лио Бо­гу је­дан све­тац Бож­ји:

Бо­же мој! Ко­ји се год у те­бе узда­ју, не­ће се осра­мо­ти­ти; осра­мо­ти­ће се они ко­ји се од­ме­ћу од тебе бес­пут­но (Пс. 25).

Зар не ви­ди­мо ми бра­ћо, ка­ко се сва­ки дан об­и­сти­ња­ва ова реч? Зар не гле­да­мо не­пре­ста­но срамо­ту од­мет­ни­ка од Бо­га, од­мет­ни­ка од цр­кве Бо­жи­је, од­мет­ни­ка од за­ко­на Бо­жи­јег, одметника од ве­ре и по­ште­ња? Има ли ико жив од вас ко­ји је ви­део у ком­ши­лу­ку сво­ме или у се­лу сво­ме ка­ко је до­жи­вео сра­мо­ту не­ко ко се ру­гао све­ти­њи, ко је ху­лио све­то име Бо­жи­је, ко је лагао и крао и кри­во се клео и пре­о­ра­вао дру­го­ме и пре­ме­ђа­вао и па­ко­стио зло­био и мр­сио кад сав на­род по­сти и ра­дио у пра­зни­ке кад сав на­род пра­зну­је и бес­ча­стио ту­ђи образ и од­во­дио и за­во­дио ту­ђе кће­ри и оти­мао ту­ђу имо­ви­ну. Та­квим не­де­ли­ма ни­ко се ни­је про­сла­вио. Кроз та­ква не­де­ла сва­ки је до­жи­вео сра­мо­ту пре или по­сле; сра­мо­та је па­ла на ње­га и на ку­ћу ње­го­ву и на си­но­ве ње­го­ве па чак и на уну­ке и пра­у­ну­ке. А ко се у Го­спо­да уздао ни­је се ни­кад осра­мо­тио. Господ је про­сла­вио и ње­га и по­род ње­гов, за­и­ста про­сла­вио и бла­го­сло­вио. Сва зла де­ла су прокле­та, и сва­ко ко тво­ри зла де­ла, на­вла­чи про­клет­ство на се­бе и на де­цу сво­ју. Ко се пак Бо­га боји и Бо­га сла­ви и у Бо­га се узда, тај при­ма сто­стру­ки бла­го­слов, и бла­го­слов се не уда­љу­је од ње­га ни од ро­да ње­го­вог ни од ог­њи­шта ње­го­вог ни од тру­да ње­го­вог ни од сто­ке ње­го­ве ни од њи­ве ње­го­ве ни­ти од тру­да ње­го­вог.

Бо­ље је би­ти про­сла­вљен не­го осра­мо­ћен и бо­ље би­ти бла­го­сло­вен не­го про­клет, као што је бо­љи жи­вот од смр­ти и здра­вље од бо­ле­сти и све­тлост од мра­ка. Не­ка би вас Бог све про­сла­вио славом сво­јом и бла­го­сло­вио бла­го­сло­вом сво­јим, све вас ко­ји сте се да­нас са­бра­ли на сла­ву и на мо­ли­тву у овој див­ној све­ти­њи ва­шој и све­ти­њи ота­ца ва­ших. Не­ка би све­ти Ар­хан­ђел умо­лио Госпо­да за све вас да би се од вас от­кло­ни­ла сва­ка сра­мо­та и од­би­ло сва­ко про­клет­ство, а ме­сто то­га оба­сја­ла вас сла­ва Бож­ја и сна­жио вас бла­го­слов Бож­ји.

По­мо­зи вам Бог, бра­ћо!

Ја вас по­здра­вљам ста­рим срп­ским по­здра­вом: По­мо­зи вам Бог, бра­ћо! И кад вас та­ко по­здра­вљам ја у се­би ми­слим и у ср­цу Бо­га мо­лим да вам по­мог­не ве­ру са­чу­ва­ти да би вам се жи­вот са­чу­вао и по­ште­ње одр­жа­ти да би вам се др­жа­ва одр­жа­ла, и бра­то­љу­бље ра­ши­ри­ти, да би се ра­дост и песма у зе­мљи ва­шој ра­ши­ри­ла. Још у се­би ми­слим и у ср­цу се за вас Бо­гу жи­во­ме мо­лим, да вас Бог по­мог­не до­бро ми­сли­ти а зло не слу­ти­ти, до­бро збо­ри­ти, до­бру се на­да­ти и све до­бро зборити. И још да бла­ги Бог по­мог­не пра­вим пу­тем хо­ди­ти, зло­бу за­бо­ра­вља­ти а ми­лост и ра­дост сву­да се­ја­ти. Јер што чо­век се­је оно ће и по­жње­ти, ако зло – зло – ако ли до­бро – до­бро. Ко се­је прав­ду, са­чу­ва­ће га Бог од не­прав­де и не­пра­вед­ни­ка. Ко се­је ми­лост, Бог ће га по­ми­ло­ва­ти у оба све­та. А ко се­је ра­дост Бог ће га об­ра­до­ва­ти.

За­то вас и не по­здра­вљам не­ким но­вим по­здра­вом: здра­во! Или до­бро ју­тро! Не­го вас по­здра­вљам ста­рим срп­ским по­здра­вом: По­мо­зи вам Бог, бра­ћо! По­здра­вљам вас овим мно­го­по­зна­ним молитвеним по­здра­вом, ко­јим су кра­ље­ви на­ши по­здра­вља­ли вој­ску сво­ју и све­ште­ни­ци срп­ски и ду­хов­ници срп­ски ва­зда и ва­зда.

Уздај­те се у Бо­га ство­ри­те­ља, па се не бој­те ни­ко­га и ни­че­га. Бог је штит ваш и од­бра­на ва­ша. Ко се у Бо­га уздао, ни­кад се ни­је по­сти­део не­го се про­сла­вио у оба све­та. Оци ва­ши у ње­га се уздаше, и ни­кад се не по­сти­де­ше не­го се про­сла­ви­ше и од Бо­га бла­го­сло­ве­ни би­ше, те сла­ву и бла­го­слов и на вас пре­не­ше. Њи­ма по­кој ду­ши на не­бу и ва­ма и сви­ма жи­вот и бла­го­слов и мир и ра­дост са­да и на­век Амин.

У Све­тој Жи­чи 1938. го­ди­не (ов­де је уда­рен пе­чат) епископ Ни­ко­лај

 

Advertisements

Responses

 1. Док народ слави лажне победе србских спортиста, ова масонима окупирана и поробљена Србија, која сваким даном све више и више тоне у Богозаборавност и Богоудаљеност ,хоће да преко спорта обезбеди себи душевни мир и Царство Небеско. Професионални спорт је постао најјефтинија духовна храна за поробљавање маса, пролазна, лажна радост која човека одвраћа од Бога. И док Вучић због самопромоције буде делио тих 2,5 милиона позајмљених евра, застанимо на тренутак и размислимо, да ли је то морално и нормално, док Светиња тоне неки олимпијаду воле. Пошто много тога није нормално. Може ли неко да каже да ли су ове фигуре на згради изнад монаха немонаха Антонија нормалне и шта оне представљају?

 2. Pomaze Bog dragi oce Antonije, procitah tvoj tekst o nasim sportskim „uspesima“ i neznabozackom proslavljanju istih i svaku rec potpisujem, jer ti si srocio tako lepo ono o cemu danima vec razmisljam tokom cele te proklete olimpijade i euforije bolje reci histerije koja je u stopu prati….joj,joj,obistinise se moje crne slutnje da je to sam jedan dobro maskirani nacin ko zna koje po redu nasilne satanizacije,ateizacije i duhovnog porobljavanja naseg nesretnog i naivnog
  naroda….jer sta drugo moze biti toliko slavljenje pagasnko iluminatskih
  o.igara nego cisto poklonjenje idolima od kojih su prvi i rani Hriscani toliko zazirali i radije birali mucenicku smrt…jer sam bas malo i proucavao surfajuci po internetu tako da pronadjoh da je lik poluobnazene zene sa krilima izobrazen na medalji koju su nasi a i drugi sportisti kacili oko vrata u stvari grcka paganska Boginja pobede Nike a sta je to nego demon…drugo ono paljenje olimpijskog plamena na vrhu planine Оlimp (gde u vreme stare Grčke beše ako se dobro sećam najstrašnije pagansko idolište) koje se ceremonijalno vrši pre svake olimpijade, sta je drugo nego ilminatski ritual koji ima za cilj da duhovno oskrnavi i porobi sve narode sveta noseci taj isti plamen kroz sve države, od čoveka do čoveka, iz ruke u ruku, dok mi Pravoslavci činimo to sa Casnim Krstom u litijama osvecejuci sve kuda prodjemo…mi osvecujemo a oni obesvecuju i skrnave.. zato ti hvala veliko i na tekstu i na litijama koje cinis u posrnulom Beogradu koji se davi u duhovnoj prljavstini, avaj kroz koji su dok ti nisi pojavio prolazili samo kamioni gradske cistoce(osim jedne jedine litije SPC koja prolazi kroz glavni grad u toku godine na Spasovdan) nemajuci silu da ociste i pokupe taj duhovni i nevidljivi mulj koji za sobom ostavljaju gej parade kao i ovakve slicne paganske proslave kakva se desila sinoc…ja ne zameram tim mladim ljudima i sportistima jer oni su mladi i imaju kvaliteta u sebi i neke ljubavi prema svojoj zemlji, ali su izmanipulisani i njihova energija i kvalitet su preusmereni u pogresnom pravcu pomocu mocne i propagandne masinerije zvane savremeni sport i olimpijski komitet a sve to uz ogrpmnu finansijsku i logisticku pomoc vladajuce svetske elite

  A pre svega mislim da su taj naš duhovni mrak krivi roditelji sto svoju decu i omladinu ne uce i ne pokazuju biser vere koji se pominje u Jevandelju a koji nam je Sveti Sava zajedno sa Svetim Nemanjicima, Brankovicima i Lazarevicima na dar ostavio i sveti srpski mucenici krvlju zapecatili….nego se kao nekada u pustinji sinajskoj narod izrailjski i preljubotvorni, okrenusmo i poklonismo skvenrim idolima….eto ovo izadje iz mene u dahu, imao sam potrebu da kažem, praštajte braćo i sestre

  • Monahu Antoniju, Vernom Narodu, svim ljudima koji se bore za
   Svetu Veru Pravoslavnu i tebi brate neka Gospod i Spas Nas
   Hristos dade zdravlje duhovno i tjelesno, i hrabrost na Spasenje,
   i do konacne Pobede Spasitelja Nasega da u Veri izdrzimo !

 3. Тачно је да су професионални спортисти данас постали оруђе у рукама светских масона, Богобораца и криминалаца који сталним стварањем идола поробљавају душе и одвраћају од једине праве Истине Христове овај грешан и Богозабораван народ. А у овој масонима окупираној и поробљеној Србији сваким даном се ствара све више и више идолопоклоника.

 4. Свевремене речи Аве Јустина сведоче да је духовно мртвило нажалост последица и равнодушности великог броја свештенства и духовних лица. Наравно, то није разлог да сви ми налазимо самооправдање за сопствено ћутање. Ава Јустин каже: „Закони о школи се стварају и усвајају, и озакоњују, а наш Архијерејски сабор – да ли је постојао у то време? Да ли га је заболела душа за судбину многих поколења која ће кроз атеистички настројену школу и душу изгубити? Да ли га је узмучила савест што ће на дан Суда дати одговор за сваку од тих душа коју су могли спасти, а нису учинили што су могли учинити да је спасу?…. За павловску веру нема немогућег, јер све може у Христу Исусу који јој моћи даје (ср. Флб. 3, 13).“

  Данас се на беседама веома ретко може чути савет и упозорење о томе шта православна вера и свети оци уче о пошастима које нам се намећу као што је трансплатација органа, абортус, содомија, чиповање људи и сл. О потапању светиња, а посебно Грачанице, ни једна реч. Уместо тога, кроз зубе, тражи се упорно неко „оправдање“ и налазе изговори да се о Грачаници „брину високи кругови“ и да није на нама да размишљамо о томе јер је грех(!) и слично.

  Али хвала Господу, увек је било храбрих и нелицемерних исповедника православне вере, па тако их има и данас. Разлог више да се не миримо са лудилом које се шири.


Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Категорије

%d bloggers like this: