ЦО Грачан. док.1991/3г.

ПРЕДСЕДНИК  И ЧЛАНОВИ ЦРКВЕНОГ ОДБОРА СТАРЕШИНА ЦРКВЕ ГРАЧАНИЦА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНОГ  СИСТЕМА ,РОВНИ, «К  О  Л  У  Б  А  Р  А» БРОЈ: 30 ДАТУМ: 16.02.1991. ГОДИНЕ В  А  Љ  Е  В  О

У  Г  О  В  О  Р

О ИЗМЕШТАЊУ  ЦРКВЕ  «Г Р А Ч А Н И  Ц А»

ЗАКЉУЧЕН  ДАНА 27.03.2991. године између:

  1. ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ «ГРАЧАНИЦА» коју заступа председник Црквеног одбора Стојић Миодраг из Брезовица, и старешина цркве Симић Чедомир (у даљем тексту: КОРИСНИК),
  2. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА РОВНИ «КОЛУБАРА» из Ваљева, коју заступа директор Миодраг Банковић, дипл.инг. (у даљем тексту: ИНВЕСТИТОР).

ЧЛАН 1.

Предмет овог уговора је регулисање права  и обавеза уговорних страна везаних  за изградњу нове цркве «Грачаница»  на локацији у Тубравићу.

ЧЛАН 2.

Ради  изградње цркве «Грачаница» на локацији у Тубравићу ИНВЕСТИТОР има следеће обавезе:

а) Да прибави  на коришћење следеће кат.парцеле  постојеће у КО Тубравић:

  • кат.парцела бр. 803 у површини од 0.05.61 ha
  • кат.парцела бр. 814 у површини од 0.24.06 ha
  • кат.парцела бр. 815 у површини од 0.28.66 ha

б) Изради објекат Православне цркве сличан постојећем, а према идејном решењу које је урадио «Сигмапројект» Београд, арх. Предраг Ристић, варијанта III

в) Изради црквену кућу сличну постојећој

г) Изради парохијски дом у површини сличној  постојећем

д) Изради чесму сличну постојећој

ђ) Пресели  постојеће гробље – формирањем заједничке гробнице

е) Изврши комунално опремање локације и изгради  приступни пут са асвалтног пута за Брезовице до Цркве.

Ш) Изгради  локални неасвалтирани пут од Стуба до везе са путем за Брезовице  на основу урађеног Елабората у року од 8 месеци рачунајући од дана када М.З. Стубо и Поћута обавесте ИНВЕСТИТОРА да су решени имовински односи. 

ЧЛАН 3.

ЈП «КОЛУБАРА» ће о свом трошку срушити све објекте  на старој локацији по завршеној сеоби  и истраженим радовима. Уколико се то уклањање објекта реши на други начин онда ће се то регулисати анексом уговора.

ЧЛАН 4.

КОРИСНИК  је сагласан да се нови објекти изграде  и предају му на употребу у року од 24 месеца рачунајући од дана потписивања овог Уговора, с тим што је рок за израду пројектне документације 5 месеци рачунајући од потписивања овог уговора. 

ЧЛАН 5.

Уговорне  стране су сагласне да се на садашњој цркви  неће вршити никаква истраживања  до завршетка цркве на новој локацији обзиром да се фреске неће уграђивати у зидове нове цркве.

Уговорне  стране су такође сагласне да се садашња  црква «Грачаница» неће рушити и  потапати док се не преда на употребу новосаграђена црква и остали постојећи црквени објекти из чл. 2 (б,в,г,д,ђ,е).

Инвеститор се такође обавезује да изгради пут из чл.2 (став ш), пре рушења и потапања старе цркве под условом да М.З. Стубо и Пећута на пројектованој траси реше имовинскеодносе.

ЧЛАН 6.

КОРИСНИК  је обавезан да се у новоизграђене  објекте пресели у року од 3 (три) месеца рачунајући од дана прибављања употребне дозволе.

ЧЛАН 7.

Уговорачи су сагласни да се ради праћења извођења радова формира стручни одбор  од 3 члана с тим што једног члана даје Српска Православна црква  «Грачаница» и то писмено у  року од 8 дана по потписивању уговора.

ЧЛАН 8.

Земљиште  као и објекти изграђени на њему биће пренети на Православну  Цркву- општину Грачаницу у  поступку решавања имовинских односа према одредбама Закона о експропријацији  који се води пред надлежним органом  управе.

ЧЛАН  9.

Уговорачи су сагласни да ће евентуалне спорове  покушати да реше мирним путем, а за случај да у томе не успеју надлежан је Окружни привредни суд у  Ваљеву.

ЧЛАН 10.

Овај  уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су по 3 (три) примерка код сваке од уговорних страна.

ЦРКВЕНА ОПШТИНА «ГРАЧАНИЦА»  Чедомир  Симић  и Предс. Цркв.одбора Миодраг Стојић

ЈП «КОЛУБАРА» – ВАЉЕВО за Колубару (потпис нечитак)

Одбор ЦО Грачаница: одлука о поништењу уговора са „Колубаром“ у вези са „премештањем“ Цркве

Дневни  ред

  1. Питање уговора о иселењу Цркве у Граччаници.
  2. Разно

Преседник  ЦО Грачанице, пошто је констатовао  да је присутан довољан број одборника , отворио је седницу.

Миодраг Стојић, председник, је упознао одбор по питању уговора, и рекао је следеће:

Пошто је прошао рок уговора од 27.03.1991. године још 27.03.1993. године, и као такав  ни у суду није оверен, Црквени одбор  сматра да се данас донесе одлука о  поништењу овог уговора.

Ова Црква се налази на темељима неутврђене старости и сведочи о великој старости првобитног Храма, затим и о духовној снази предака, као и духовној снази савременика, као златној нити која треба да повеже будуће нараштаје српског Православног народа.

Сведочантво о старини садашњег Храма су и фреске које су наши претци због Турака премалтерисани да их сачувају.

У вези указане потребе потпуно новом  приступу ове древне и недовољно  испитане Светиње, и свега што  је у непосредној и широј околини,  неопходно је ангажовати научно- истраживачку организацију и одговарајуће стручњаке.

Црквени одбор ЦО грачаничке овлашћује преседника Миодрага Стојића, одборника Недељка  Живановића, и члана проширеног одбора господина Јордана Дражића, да лично однесу молбу и препис ове  седнице господину Епископу на увид и даљу надлежност. Овим су овлашћени да га лично и подробније упознају о овоме проблему ове Црквене општине.

ОДБОРНИЦИ:   ПРЕДСЕДНИК  СТАРЕШИНА ЦРКВЕ

Недељко Живановић ср.  Миодраг Стојић ср.  Чедомир Симић, јереј

Саво  Марјановић ср.

Милован Мијаиловић ср.

Живота  Марић ср.

Борисав Ђуричић ср.

Живота  Ђуричић ср.

Живојин Радосављевић ср.

Милан Марковић ср.

Недељко Милутиновић ср.

Јордан  Дражић ср. (члан Проширеног Одбора)

Да  је препис ове седнице веран овоме  оригиналу стрешна Цркве оверава  својим потписом и печатом црквене општине

Старешина Цркве: Чедомир С. Симић, јереј  ср.

ЕПАРХИЈСКОМ УПРАВНОМ ОДБОРУ – ШАБАЦ

Света Црква (некада велики Манастир), подигнута  у давно време у славу Бога и Његовог непобедивог Војводе  Архангела Михаила, са фрескама непознате лепоте и непроцењиве вредности, са темељима непознате старости и неистраженом непосредном и широм околином, а због околности у којем је читав српски народ под ударом до сада невиђене силе на просторима српских земаља, захтева најхитнији и најозбиљнији приступ. На Светој Српској земљи до сада невиђена концентрација оружане силе, непријатељи Српског народа, и свега што је Српско, претворише у прах и пепео српска огњишта, Цркве, Манастире и сва материјална и духовна добра, у нади да ће тако избрисати и само Српско име на подручју поубијаних, заробљених и прогнаних.

Света Црква Грачаница, древни и будући сведок духовне снаге и историјског трајања, из поменутих разлога, захтева данас потупно нов приступ. Не смемо будућа поколења Српскога рода оставити без живог сведока протеклих векова и будућег древног духовног дива са најимпозантнијом историјском димензијом коју може имати један народ о својем честитом трајању на својој Светој земљи.

У вези ових разлога, и читавог спектра  других позитивних разлога значајних  за српски народ, Црквени одбор, Црквене  општине грачаничке доноси следећу:

О  Д  Л  У  К  У

      Поништава се у целини Уговор од 27.03.1991. гоидне, пошто му је према члану 4 истекао рок за извршење обавеза, по предмету овог уговора још 27.03.1993. године.

У вези указане потребе, потпуно новом  приступу ове древне, недовољно испитане Светиње, и свега што је у  Њеној непосредној околини, неопходно је ангажовати најеминентнију научно-истраживачку организацију и одговарајуће специјализоване стручњаке, са најмодернијом техничком и технолошком опремом, а све ради комплетних истраживања, процене вредности и заштите, како Свете Цркве као духовног објекта, тако и њених фресака, са свиме у њеној непосредној и широј околини.

До  сада извршена испитивања, имају се узети као полазна тачка.

Овом  одлуком ни на који начин се неће утицати на радове на водопривредном систему «Колубара – Ровни», уз доследно поштовање свих одредби ове одлуке од стране Инвеститора поменутог система.

У вези с тим, израда оговарајуће заштите, од продирања воде из акумулационог  језера у Цркву и Њену непосредну околину, је технички изводљива, у склопу система обухваћеног овом одлуком.

Рушењем ове Цркве, и потапањем Њене непосредне околине, учинила би се ненадокнадива штета, коју будуће генерације не би ни са каквим средствима могле  реватализовати. Онима који ће доћи иза нас за 300 или 700 и више година, не смемо то учинити, јер би тек тада дошао до изражаја пуни значај вредности ове Цркве, духовне снаге овог народа и чисте историје Српског народа, којој ће завидети читави народи најмање три континента.

Осим  свега наведеног, у веома битне  компоненте у прилог овој древној Цркви је изузетно значајна духовна димензија, као златна нит која повезује савремену генерацију са претцима из прохујалних векова и будућег нараштаја.

Ова одлука се не може ни од кога употребити у било које друге сврхе осим у  сврху заштите Свете Цркве у Грачаници.

ПРЕДСЕДНИК  ЦО.     Старешина Цркве

Миодраг Стојић, зем. С.р.    Чедомир С.Симић, јереј с.р.

Лета  Господњег 1995. године новембар 05.

Ова ОДЛУКА, донета ЈЕДНОГЛАСНО од стране ЦРКВЕНОГ ОДБОРА, на Ивањдан 1997. године.

ЕПАРХИЈСКОМ УПРАВНОМ ОДБОРУ

Ш А Б  А Ц

Света Црква /некада велики Манастир/ подигнута у давно време, у славу Бога и Његовог Светог Архангела Михаила, непознатог порекла и непознате старости, је од изузетног значаја за духовно историјско и државно право Српског народа.

У вези са тим читавог низа значаних разлога  за Српски народ, Црквени одбор Црквене општине Грачаничке, у Грачаници, доноси следећу:

О  Д  Л  У  К  У

Света Црква /односно Манастир, према документима  Археолошког института САН-у/, у  Подгорској Грачаници, овом Одлуком  оглашава се, за непроцењиву вредност. Од момента доношења ове Одлуке са овим древним Храмом у Грачаници има се поступати, као и са осталим Српским Храмовима од непроцењиве вредности. 

У недостатку евентуалних средстава за потпуну  и сугурну заштиту Цркве у  Грачаници као непроцењиве вредности, ова Одлука, уз одговарајућу пратећу документацију, има се од стране СПЦ званично доставити надлежној Државној институцији, која ће овластити СПЦ, да уз одређена средства одговарајућег Државног фонда обезбеди потребан износ новчаних  и материјалних средстава за потпуну заштиту Грачанице (од моћних Срба дародаваца из земље и иностранства, уз строго контролисање утрошка средстава).

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Археолошка  екипа Завода за заштиту споменика  културе, под руководством изузетног  стручњака, проф. Др. Ђорђа Јанковића  из Београдаа, приликом истраживања древног Храма у Грачанции са непосредном околином, у научној публикацији, нагласила је да је у питању Храм загонетног и непознатог порекла и непознате старости, са непознатом површином и неутврђеном вредношћу два слоја скривених фресака. На једној каменој плочи уз јужни зид храма налази се уклесано «краљевско жезло». Један од најцењенијих историчара, проф. Др. Константин Јиречек, у „Историји Срба“ констатује:

«Српски Манастири беху понајвише усамљене, у шумским долинама скривене, задужбине с пространим поседима. Игуман је у «краљевским манастирима» био биран на предлог краља, који га је лично на свечаном Богослужењу, увео у достојанство, предавши му штап или жезло»!

Осим  бројних чињеница које сведоче дубоку старост, а тиме и непроцењиву вредност Храма, у Грачаници топоним Вигњиште, узводно потоком Грачаница, као и топоним Грачаница , село на левој обали реке Сушице, наспрам Храма у Грачаници, наведена научна екипа доводи у везу са рударском активношћу са подручја Повленских коса.

У литератури научног одељења Градске Библиотеке у Ваљеву може се наћи сведочење  једног од старих игумана Манастира  Пустиња, који је у црквеним књигама  лично видео податак да су Манастири  Грачаница и Пустиња, били рударске цркве у доба Српских краљева  Драгутина и Милутина- Немањића лозе.

У нади да древни храм у Грачаници, са бројним  непознатим материјалним преостацима  непознате старости и непознате  вредности, може да има темеље, и  друго, далеко старије од доба Немањића, то је позивом на духовно, историјско и државно право Српског народа донета Одлука као у диспозитиву.

У Грачаници,  Лета Господњег 1997, на Ивањдан

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: