Урота Завода и Бране

                 Бр.  213       БРОЈ:            157
         07. 06. 2011.год.          ДАТУМ:       07.06.2011.г.
                 в  а  љ  е  в  о  

 

 

 

У  Г  О  В  О  Р

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ  И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ „КОЛУБАРА“ из Ваљева, ул. Поп Лукина 6А које заступа директор Љубомир Муцић, (у даљем тексту „НАРУЧИЛАЦ“)

и

ЗАВОДА  ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  КУЛТУРЕ „ВАЉЕВО“, из Ваљева, ул. Миловаиа Глишића бр. 2 кога заступа в.д. директор Радивоје Арсић (у даљем тексту: „ИЗВОЂАЧ“)

ЧЛАН 1.

Предмет уговора: Извођење истраживачких и рестаураторско- конзерваторских радова на цркви Грачаница.

ЧЛАН 2.

ИЗВОЂАЧ је ангажован за извођење истраживачких и рестаураторско-конзерваторских радова на цркви Грачаница по понуди број 169 од 17.05.2011. године.

ЧЛАН 3.

Вредност  радова из члана 1 овог уговора је 7.439.734,00 динара са урачунатим ПДВ.

ЧЛАН 4.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање изведених радова врши путем привремених месечних ситуација.

ЧЛАН 5.

ИЗВОЋАЧ се обавезује да привремене ситуације достави  НАРУЧИОЦУ до 5-ог у наредном месецу, а НАРУЧИЛАЦ ће исте оверавати и  плаћати у року од 30 дана од дана пријема.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да уз привремене ситуације доставља и Извештај о изведеним радовима.

ЧЛАН 6.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће услуге реализовати  у складу са условима из понуде и уговора.

ЧЛАН 7.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да ће радове, који су предмет  овог Уговора, извести  у периоду од 9 месеци рачунајући од потписивања Уговора.

ЧЛАН 8.

ИЗВОЂАЧ није овлашћен да мења Програм услуга и  предмер услуга без  претходне сагласности НАРУЧИОЦА .

    

ИЗВОЂАЧ даје гаранцију да ће све уговорне обавезе бити урађене квалитетно у складу са прописима и нормама за ту врсту услуга.

ЧЛАН 9.

Дужност ИЗВОЂАЧА је да обавести НАРУЧИОЦА о свим непредвиђеним околностима  и случајевима, који би могли да ометају  извршење услуга у  остављеном року. Извођач  радова ће обавестити Наручиоца писменим путем најкасније 24 сата након појаве непредвиђених околности

ЧЛАН 10.

Како  би се испуниле све  обавезе овог уговора, ИЗВОЂАЧ је дужан  да ангажује особље које је адекватно  квалификовано, стручно  и има искуства у врсти радова који су предмет овог Уговора и услуга у складу са важећим законским прописима.

ЧЛАН 11.

Током реализације свих радова, ИЗВОЂАЧ се обавезује да обезбеди све неопходне  и обавезне мере предострожности  у циљу заштите  радника и других лица.

НАРУЧИЛАЦ неће прихватити никакве обавезе у случају оштећења, пљачке или било којих других штета материјала и опреме који су власништво ИЗВОЂАЧА.

НАРУЧИЛАЦ није у обавези да изврши накнаду штете дуговања или потраживања трећој страни, коју захтева ИЗВОЂАЧ или друго физичко или правно лице за случај да је унајмљено од стране ИЗВОЂАЧА да ради на радовима који су предмет Уговора.

ЧЛАН 12.

ИЗВОЂАЧ ће гарантовати квалитет пружених услуга и коришћеног материјала у периоду који је законом прописан за ту врсту услуга и материјала. ИЗВОЂАЧ прихвата да ће поправити све недостатке који су настали као резултат погрешних радова или погрешног материјала у овом периоду без надокнаде од стране НАРУЧИОЦА.

ЧЛАН 13.

Овај  Уговор ступа на снагу  даном потписивања  овлашћених представника.

Све евентуалне спорове  по овом уговору уговорне стране ће решавати мирним путем а за случај да у томе не успеју надлежан је Основни суд у Ваљеву.
ЧЛАН 14.

Уговор  је састављен у  шест истоветних примерака, од којих свакој уговорној  страни припада по три примерка.

ЗА  НАРУЧИОЦА(ЈП Колубара)         ЗА ИЗВОЂАЧА (Завод)
Потписано и печатирано

Љубомир Муцић

Потписано и печатирано

        Радивоје Арсић

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: